Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

internet@itcomp.pl

+48 32 67 22 000

Logo serwisu.

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa ITCOMP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością . Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Internet w technologii FTTH

Internet w technologii FTTH

Skontaktuj się z naszym doradcą a wybierzemy dogodną dla Ciebie ofertę.

Internet, Telewizja, Telefon

Internet, Telewizja, Telefon

Skontaktuj się z naszym doradcą a wybierzemy dogodną dla Ciebie ofertę.

Internet, Telewizja, Telefon

Internet, Telewizja, Telefon

Skontaktuj się z naszym doradcą a wybierzemy dogodną dla Ciebie ofertę.

Znajdź nas na:

Aktualności

Zmiany w umowie i regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych ITCOMP.

Zmiany w umowie i regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych ITCOMP.

Rozmiar tekstu

A

A

A

Szanowni Państwo,

w związku z tym, że z dniem 21 grudnia 2020 r. zmienią się przepisy ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, konieczne jest wprowadzenie zmian do łączącej nas z Państwem umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz do obowiązującego Państwa wzorca regulaminu. Wprowadzone zmiany nie wpłyną na warunki cenowe (opłaty nie zostaną podwyższone lub obniżone) oraz na parametry jakościowe świadczonych na Państwa rzecz usług. Nowelizacja przepisów jedynie zwiększa zakres przysługujących Państwu uprawnień, a zatem, zamierzone przez nas, opisane poniżej zmiany, będą miały dla Państwa pozytywny skutek.

Mając na względzie obowiązek zmiany warunków umów, który wynika z konieczności dostosowania postanowień wzorca umowy i regulaminu świadczenia usług do zmienionych przepisów prawa oraz realizując podstawowe prawo do informacji o zakresie wprowadzonych zmian, poniżej przedstawiamy Państwu zakres modyfikacji do obowiązującej Państwa umowy i regulaminu. Postanowienia umowy i regulaminu w zmodyfikowanym brzmieniu stosowane będą wobec Państwa po upływie jednego miesiąca od otrzymania niniejszego komunikatu.

W przypadku braku akceptacji zaproponowanych zmian, mają Państwo prawo do wypowiedzenia aktualnie obowiązującej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania niniejszej informacji. Jednocześnie podkreślamy, że z uwagi na konieczność dostosowania wzorca umowy i regulaminu do zmian w przepisach prawa, skorzystanie przez Państwa z prawa do wypowiedzenia umowy spowoduje konieczność zwrotu ulgi, o której mowa w art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Brak wypowiedzenia umowy w powyższym terminie oznaczać będzie kontynuację świadczenia na Państwa rzecz usług telekomunikacyjnych oraz akceptację zmienionych regulaminu i umowy.

Dziękując za zaufanie, jakim obdarzyli Państwo naszą firmę, serdecznie zachęcamy do dalszego korzystania z naszych usług. Poniżej przedstawiamy zmienione postanowienia umowy i regulaminu.

 

ZMIANY W OBOWIĄZUJĄCYM W ITCOMP SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W ZAWIERCIU REGULAMINIE ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

1.    § 3 ust. 3 zdanie 2 otrzymuje następujące brzmienie:

Oświadczenie to można złożyć z wykorzystaniem formularza udostępnionego przez Dostawcę usług w formie pisemnej bądź dokumentowej, w siedzibie/BOK Dostawcy usług, w rozmowie telefonicznej (pod następującym numerem telefonu Dostawcy usług: 32 6722000, poprzez wysłanie listownie na adres siedziby/BOK albo przez wiadomość mailową (wysłaną z adresu e-mail Abonenta pozwalającego Dostawcy usług zweryfikować tożsamość Abonenta, na następujący adres e-mail Dostawcy usług: internet@itcomp.pl, przy czym nadanie listu/wiadomości w powyższym 14-dniowym terminie wystarczy do zachowania terminu.

2.    W § 7 po ust. 13 dodaje się ust. 14 o następującym brzmieniu:

Prawo do przeniesienia numeru do istniejącej sieci innego operatora, o którym mowa w ust. 7, Abonent zachowuje także po rozwiązaniu Umowy przez okres 1 miesiąca od dnia rozwiązania Umowy. Abonent może zrzec się prawa do przeniesienia numeru po rozwiązaniu Umowy, o którym mowa w zdaniu poprzednim. 

3.    Po § 12 dodaje się § 121 o następującej treści:

1.     W przypadku zmiany dostawcy usługi dostępu do sieci Internet, Abonent ma prawo do zachowania ciągłości świadczenia usługi dostępu do sieci Internet, chyba że nie jest to technicznie wykonalne.

2.     Dostawca usług wykonuje Aktywację Usługi internetowej w najkrótszym możliwym terminie uzgodnionym z Abonentem, jednak nie później niż w terminie 1 dnia roboczego od dnia zakończenia obowiązywania umowy łączącej Abonenta z dotychczasowym dostawcą usług dostępu do sieci Internet.

3.     W przypadku rozwiązania Umowy, Dostawca usług jest zobowiązany świadczyć Usługę internetową na dotychczasowych warunkach do czasu uzgodnionego przez nowego dostawcę usługi dostępu do sieci Internet z Abonentem terminu aktywacji tej nowej usługi.

4.     Uzgodnienie terminów, o których mowa w ust. 2 i 3 powyżej, powinno nastąpić niezwłocznie na Trwałym nośniku.

5.     Za czynności związane z realizacją uprawnienia, o którym mowa w ust. 1-5 powyżej, Dostawca usług nie pobiera opłat od Abonenta.

4.    W § 13 po ust. 6 dodaje się ust. 7 w następującym brzmieniu:

Jeżeli nie doszło do zmiany dostawcy usługi dostępu do sieci Internet, o której mowa w § 121, z przyczyn leżących po stronie Dostawcy usług:

a) a jest on dotychczasowym dostawcą usługi dostępu do sieci Internet - Abonentowi przysługuje jednorazowe odszkodowanie za każdy dzień zwłoki w wysokości 1/4 sumy opłat miesięcznych za wszystkie świadczone Usługi, liczonej według Rachunków z ostatnich trzech Okresów Rozliczeniowych;

b) a jest on nowym dostawcą usługi dostępu do sieci Internet - Abonentowi przysługuje jednorazowe odszkodowanie za każdy dzień zwłoki w wysokości 1/4 sumy opłat miesięcznych za wszystkie usługi świadczone Abonentowi przez dotychczasowego dostawcę usług, liczonej według rachunków tego dostawcy z ostatnich trzech okresów rozliczeniowych.

 

ZMIANY W UMOWACH O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ZAWARTYCH Z ITCOMP SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W ZAWIERCIU

1.    § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

W przypadku, gdy Umowa zawarta na czas określony uległa automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony po okresie jej obowiązywania, Abonentowi przysługuje prawo do jej wypowiedzenia w każdym czasie, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia Abonent ponosi jedynie koszty świadczenia Usług objętych Umową.

2.    W § 3 po ust. 5 dodaje się ust. 6-7 o treści:

6. Przed automatycznym przedłużeniem Umowy, o którym mowa w ust. 3, Dostawca usług informuje Abonenta w sposób jasny i zrozumiały na Trwałym nośniku, nie później niż na 30 dni przed upływem okresu, na jaki Umowa została zawarta, o automatycznym przedłużeniu Umowy, sposobach jej rozwiązania, a także o najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych.

7. Po automatycznym przedłużeniu Umowy, o którym mowa w ust. 3, Dostawca usług co najmniej raz w roku informuje Abonenta o najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych, chyba że Abonent nie wyraził zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.

3.    § 4 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

Oświadczenie Dostawcy usług o wypowiedzeniu Umowy powinno zostać dokonane na piśmie pod rygorem nieważności. Oświadczenie Abonenta o braku woli automatycznego przedłużenia na czas nieokreślony Umowy zawartej na czas określony, o odstąpieniu od Umowy, o rozwiązaniu Umowy bądź o wypowiedzeniu Umowy, pod rygorem nieważności powinno mieć formę pisemną bądź formę dokumentową. Abonent może złożyć oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, w siedzibie/BOK Dostawcy usług, w rozmowie telefonicznej (pod następującym numerem telefonu Dostawcy usług: 32 6722000), poprzez wysłanie listownie na adres siedziby/BOK Dostawcy usług albo poprzez wiadomość mailową (wysłaną z adresu e-mail Abonenta pozwalającego Dostawcy usług zweryfikować tożsamość Abonenta, na następujący adres e-mail Dostawcy usług: internet@itcomp.pl).

4.    § 4 ust. 8 otrzymuje następującą treść:

Z zastrzeżeniem § 3 ust. 2 powyżej, dotyczącego konieczności zwrotu ulgi i § 3 ust. 4 powyżej, dotyczącego wypowiedzenia Umowy automatycznie przedłużonej na czas nieokreślony, Umowa może być rozwiązana przez każdą ze Stron z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wypowiedzenie, przy czym Dostawcy usług przysługuje prawo do rozwiązania Umowy tylko z ważnych przyczyn, przede wszystkim określonych w ust. 10 poniżej.

5.    W § 4 po ust. 13 dodaje się ust. 14-15 o następującym brzmieniu:

14. W przypadku złożenia przez Abonenta jednego z oświadczeń, o których mowa w ust. 6, w formie dokumentowej, Dostawca usług niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu jednego dnia roboczego od chwili otrzymania tego oświadczenia, zawiadamia Abonenta o jego otrzymaniu przez:

a) wysłanie krótkiej wiadomości tekstowej (SMS) na numer wskazany przez Abonenta do kontaktu, widniejący w Umowie - w przypadku Abonenta, który wskazał numer niegeograficzny;

b) wykonanie połączenia telefonicznego na numer wskazany przez Abonenta do kontaktu, widniejący w Umowie - w przypadku Abonenta, który wskazał numer geograficzny.

15. Dostawca usług potwierdza Abonentowi na Trwałym nośniku przyjęcie oświadczenia, o którym mowa w ust. 6, złożonego w formie dokumentowej, w terminie 14 dni od dnia złożenia tego oświadczenia, wskazując nazwę Usługi będącej przedmiotem oświadczenia Abonenta, dzień otrzymania oświadczenia Abonenta i dzień rozwiązania/odstąpienia od Umowy.

Z poważaniem,
Zespół ITCOMP Sp. z o.o.

20

LIS

2020

1265

razy

czytano

5/15

itcomp.pl

Najnowsze aktualności

FAQ

Jesteś zainteresowany ofertą?

Skontaktuj się z nami

Imię *

Nazwisko *

E-mail *

Telefon

Treść *

Adres

ITCOMP Sp. z o.o.

 

42-400 Zawiercie
ul. 3 Maja 11

 

NIP: 6492293412
REGON: 242641496
KRS: 0000394009

Kontakt

Biuro obsługi klienta

 

Czynne: od pn do pt, od 9:00 do 17:00

 

E-mail: internet@itcomp.pl
Tel.: +48 32 67 22 000

Wyszukiwarka

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w podanej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Opinie

Dziękujemy

Logo serwisu.

Ukryj moduł.